Skip to main content

Program zdravniške zbornice Slovenije

Tekstovna vsebina prispevka

PREAMBULA

Iniciativa zdravstvo.si se zavzema za sistem javnega zdravstva z naslednjimi postulati:

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.

2. Javni zdravstveni zavodi konkurirajo z zasebnimi na trgu zdravstvenih storitev.

3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

4. Bolnik ima na podlagi zavarovanja pravico do kritja stroškov zdravljenja.

Prepričani smo, da je Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) organizacija, ki lahko odločilno prispeva k uresničitvi teh ciljev. Gre za poklicno organizacijo, katere člani smo zdravniki in zobozdravniki. Njena enotnost in nedeljivost je predpogoj za to, da bo ZZS pri zasledovanju zgornjih ciljev verodostojen (so)ustvarjalec potrebnih sprememb in reprezentativen sogovornik zdravništva z ostalimi deležniki v zdravstvenem sistemu. 

Pot do uresničitve predstavlja tudi ta

PROGRAM DELOVANJA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE

I. USTANOVITEV INFORMACIJSKEGA CENTRA:

1. Preverba, optimizacija in digitalizacija vseh procesov znotraj ZZS: analiza obstoječega stanja, priprava izboljšav v smislu optimizacije in debirokratizacije - izdaja računov, odločb, dopisov, obvestil, itd.

2. Uvedba interaktivnih urnikov (rezervacija prostorov ZZS, online organizacija dogodkov, interaktivni urniki za pripravnike, specializante, mentorje, itd.).

3. Online avtentifikacija zdravnika s certifikatom SI-PASS.

4. Uvedba online konferenčnih sestankov organov ZZS.

5. Uvedba webinarjev.

6. Uvedba e-volitev.

7. Izdelava neodvisnega enotnega šifranta vseh medicinskih storitev po vzoru švicarskega TARMED.

8. Izdelava neodvisne oblačne strukture za osnovno vodenje zdravniškega dela: vpis storitev, izdelava računa, avtentifikacija zdravnika, izmenjava dokumentacije.

 

II. PRAVNI REFERENČNI CENTER:

1. Splošni pravni referenčni center: pogosta vprašanja in odgovori, svetovanje, itd.

2. Neposredna pravna in logistična podpora vsem zdravnikom in zobozdravnikom pri samostojnem opravljanju poklica.

3. Prenos pristojnosti, ki so sedaj na društvih, sindikatih, komisijah, ipd. (vsi zakoni in podzakonski akti) na ZZS. ZZS mora biti edini referenčni in posvetovalni organ.

4. Vsi predstavniki ZZS (zdravniki in zobozdravniki), ki delujejo v komisijah javnih, državnih in paradržavnih organov, odborov, (po)svetovalnih teles v sestavi državne in javne uprave, morajo pred začetkom delovanja dobiti odobritev in pooblastilo s strani ZZS. Postopek certificiranja mora biti preprost, pregleden in učinkovit. Član brez pooblastila ni legitimen član uradnega posvetovalnega telesa.

5. Pogajanja z delodajalci in zavarovalnicami. 

6. Definiranje delovno-pravnih pogodb, ki bodo prosto dostopne članom ZZS: avtorske, podjemne, pogodbe o zaposlitvi v državnem, javnem in zasebnem sektorju.

7. Pomoč pri sestavljanju in pregledovanju pogodb ter svetovanje in obravnava pravnih dilem za člane ZZS.

8. Pomoč pri ustanavljanju agencij in ostalih formalnih oblik delovanja zdravnika in zobozdravnika.

9. Izdelava predlogov zakonov in ocenjevanje dejanj politične večine ter izdelava in sledenje implementacije popravkov zakonodaje. 

10. Usposabljanje o osnovah poslovanja.

11. Pravna zaščita interesov svobodnega in kvalitetnega dela zdravnika.

12. Združevanje in zastopanje zdravnikov in zobozdravnikov v primerih tožb glede povračila sredstev za specializacijo in drugih tožb.

13. Predlog za liberalizacijo uporabnih dovoljenj in prostorskih aktov ter umestitev zdravstvene dejavnosti med storitvene dejavnosti z namenom lažjega in hitrejšega pridobivanja uporabnega dovoljenja.

14. Vložitev pravnega spora na področju omejevanja svobodnega poklica zdravnika - nezmožnost opravljanja samostojnega dela 3-5 let po pridobljeni licenci.

15. Pomoč pri sporih zdravnikov z ZZZS in drugimi plačniki zdravstvenih storitev.

16. Standardizacija in dostopnost do odgovorov na pogosta pravna vprašanja.

17. Izpostavljanje napačnih in slabih praks delodajalcev; javno izpostavljanje delodajalcev, ki kršijo zakonodajo ter svobodo zdravnika in bolnika.

18. Definiranje vrednosti ure dela zdravnika in zobozdravnika za posamezno vrsto dela.

19. Pravna preverba in redefinicija podeljevanja soglasij: soglasje naj bo podeljeno samo enkrat.

20. Registracija svobodnih zdravnikov in zobozdravnikov: zdravnik in zobozdravnik ne potrebujeta posebnega dovoljenja ministrstva, ampak se z veljavno licenco neposredno registrirata pri zbornici. Zdravnik in zobozdravnik, ki imata veljavno licenco ZZS lahko svobodno opravljata svoj poklic, pri čemer ju ZZS polno spodbuja in podpira, da si izbereta tako delovno-pravno obliko delovanja kot jima najbolj ustreza. V vsakem primeru sta, ne glede na delovno-pravno obliko, podpis in osebna številka zdravnika tisto na podlagi česar jima zavarovalnica določeno storitev plača/povrne.

 

III. REFERENČNI CENTER MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN ZDRAVIL 

1. Uvedba anonimnih kliničnih specifikatorjev za posamezno področje.

2. Uvedba postopkov za zaščito žvižgačev.

3. Ocenjevanje medicinskih pripomočkov z mednarodnimi poizvedbami.

4. Oblikovanje priporočene cene za posamezne pripomočke in zdravila.

5. Javno izpostavljanje odgovornih v državi, dobaviteljev, nabavnih služb in posameznikov, ki kršijo zakonodajo javnih razpisov in predpise ter načela prostega trga EU. 

6. Prijava kršiteljev ustreznim državnim organom.

7. Prepoved sodelovanja kršiteljem na javnih razpisih za dobo 5 let. 

8. Certificiranje dobaviteljev, ki delujejo v skladu z zakonodajo in priporočili referenčnega centra ZZS.

9. Aktivna pomoč tujim proizvajalcev/dobaviteljem pri prijavljanju na javne razpise v Republiki Sloveniji (prevodi listin, aktivno iskanje tujih proizvajalcev/dobaviteljev).

 

IV. USTANOVITEV IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA

1. Izvajanje izobraževalnih vsebin na ZZS brez dobaviteljev in sponzorskih prispevkov.

2. Ocenjevanje primernosti in licenciranje predavanj in izobraževalnih vsebin vodi ZZS. 

3. Ponovna vzpostavitev platforme Journal Club Slovenija s poudarkom na podajanju vsebin s strani mladih.

 

V. USTANOVITE AKREDITACIJSKEGA CENTRA

1. Vzpostavitev standardov razkritja konflikta interesov, ki so zavezujoči za vse člane ZZS.

2. Vzpostavitev odprte enotne baze podatkov koliko honorarja/protivrednosti v uslugi, je posamezni zdravnik ali zobozdravnik prejel od dobaviteljev in farmacevtske industrije: ime, priimek, znesek na obdobje).

3. Preverjanje tujih diplom.

4. Licenčni izpit za državljane ne-EU držav.

5. Izvajanje preizkusov znanja slovenskega jezika v medicini za tujce: preizkus vodijo zdravniki iz prakse, ki bodo s tujimi zdravniki tudi delali; preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, kjer se preveri tako razumevanje in izražanje, orientirano na klinično prakso.

6. Register aktivnih zdravnikov in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji.

7. Vzpostavitev centra za zdravnike po svetu: register slovenskih zdravnikov v tujini, obojestranska pomoč in povezovanje članov ZZS doma in v tujini, organizacija webinarjev, ipd.

8. Izvajanje mediacije pri sporih med zdravniki.

9. Sprejemanje prijav nad neetičnim delovanjem zdravnikov.

10. Vzpostavitev standardov in navodil za etično ravnanje, ki bodo dostopna vsem.

11. Sankcije zoper zdravnike (tudi odvzem licence), ki sodelujejo pri koruptivnih dejanjih v zdravstvu.

 

VI. RACIONALIZACIJA DELOVANJA ZBORNICE 

1. ZZS mora postati organizacijsko, komunikacijsko in finančno fleksibilna in učinkovita ustanova. 

2. Namen reorganizacije je povečati odzivnost pri pomoči in zastopanju zdravnikov in zobozdravnikov, kot prvih zagovornikov bolnika.

 

VII. REORGANIZACIJA KOMUNIKACIJSKIH POTI ZZS

1. Reforma revije ISIS: redefinicija uredniške politike (vsebina mora odražati delovanje celotnega ustroja ZZS; brez oglaševanja, objav kongresnih dejavnosti in strokovnih člankov).

2. Obveščanje članov ZZS glede na njihove izbrane preference digitalnih komunikacijskih kanalov.

3. Reorganizacija in redefinicija spletišča ZZS, ki mora odražati vsebine, ki so pomembne za delovanje in interese zdravnikov in zobozdravnikov. Vsebine morajo biti pregledne in dostopne.

 

VIII. ENAKOMERNA ZASTOPANOST ZDRAVNIKOV

1. V zbornici morajo biti enakomerno zastopani zdravniki in zobozdravniki iz vseh slovenskih regij in slovenski zdravniki v tujini.

 

IX. VZPOSTAVITEV PREDLICENČNEGA ODBORA ZDRAVNIKOV

1. Namen odbora je priprava predlogov predlicenčnih zdravnikov za izboljšanje zdravstvenega in izobraževalnega sistema. 

2. Upoštevanje mnenj in zbiranje informacij študentov, pripravnikov in specializantov o preddiplomskem in podiplomskem izobraževanju. 

3. ZZS nudi odboru predlicenčnih zdravnikov vso logistično podporo pri zbiranju, predstaviti in uveljavljanju predlogov, idej in mnenj.

 

Člani zdravstva.si

20. Januar 2020

 

Pridruži se podpori programa